Đăng ký, Chứng nhận

Bằng sáng chế giường đá - KQ
Bằng sáng chế giường đá
Chứng nhận đăng ký thương hiệu giường đá
Chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ
Chứng nhận an toàn sử dụng điện
Bằng sáng chế nước tỏi
Bằng sáng chế nước tỏi Agilo
Bằng khen quốc hội trong công tác chăm sóc sức khỏe
Bằng khen quốc hội trong công tác chăm sóc sức khỏe